0118 - 62 89 51
Postbus 173, 4330 AD
Lange Delft 94, Middelburg

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg

Telefoonnummer:

0118628951 (kerkgebouw)

RSIN/Fiscaal nummer:

002593002

Website adres:

www.gasthuiskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres (kerkgebouw):

Lange Delft 94

Postcode:

4331AS

Plaats:

Middelburg

Postadres:

Postbus 173

Postcode:

4330AD

Plaats:

Middelburg

De Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt, na een daartoe strekkend besluit van de kerkenraad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door preses (voorzitter) en scriba (secretaris) gezamenlijk.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen, op basis van de daarvoor vastgestelde regeling, worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op onze website ( www.gasthuiskerk.nl )  u vindt daar ook informatie m.b.t. de kerkdiensten en de mogelijkheden om die (eventueel live) mee te luisteren.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom resultaat geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

RESULTAAT 2021 en BEGROTING 2022                      
                     
Resultaat 2020   Begroting  2021   Resultaat 2021   Begroting  2022
  debet  credit   debet  credit   debet  credit   debet  credit
       
                       
Personeelskosten 76.762 0   75.400     78.844     79.200  
Huisvestingskosten 13.629 0   14.150     13.696     17.750  
Onderhoud 17.354     14.600     12.021     12.800  
Exploitatiekosten 4.324     4.500     2.530     4.500  
Algemene kosten 8.441     8.700     10.610     7.100  
Vormingskosten 3.865     8.850     4.896     8.500  
Financiele lasten 21.819     24.440     20.385     20.550  
Totaal Lasten 146.194     150.640     142.982     150.400  
                       
Totaal Baten   164.606     150.640     191.257     150.400
Resultaat kerk   18.412     0     48.275     0
                       
Resultaat Afdrachten   -10.839     0     -9.817     0
Totaal resultaat   7.573     0     38.457     0

 

Diaconie CGK Middelburg: jaarrekening 2021 en begroting 2022  
         
  Jaarrek 2020 Begr 2021 Jaarrek 2021 Begr 2022
         
Totaal inkomsten  €  13.907,23  €  10.450,00  €  23.816,93  €  14.600,00
Totaal uitgaven  €  11.106.61  €  10.450,00  €  23.759,77  €  13.246,00
Netto kasstroom  €    2.800,62 0  €    57,16 €  1.354,00

 

Toezicht
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie: 16-02-2022
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 28-02-2022
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 23-02-2022

 

Toelichting

Weergave baten / lasten en resultaat: kerk (= exclusief diaconie)

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt, via vrijwillige bedragen en collecten, gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Ten behoeve dan diaconale doelen worden gelden opgehaald, welke worden doorgegeven aan diverse diaconale - , maatschappelijke organisaties en ook als ondersteuning van individuele leden wanneer daarin op een andere wijze niet (meer) kan worden voorzien.

De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2016 zullen enigszins afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar o.m. door het vertrek van de eigen predikant in de loop van 2015.

De Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt, na een daartoe strekkend besluit van de kerkenraad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door preses (voorzitter) en scriba (secretaris) gezamenlijk.

 

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Middelburg.